Email Sign-up


ระบุอีเมล์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารและ
โปรโมชั่นต่างๆจากทางคลินิก
SMS Sign-up

ชื่อ :

เบอร์มือถือ :

 

กรุณาระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับข้อมูลโปรโมชั่นผ่านทาง SMS
บริการรักษา
Helios II

กำจัดขนใต้วงแขน รักแร้ขาว

คือการใช้เครื่องมือ เช่น เครื่องเลเซอร์ส่งพลังงานลงไป ใต้ผิว เพื่อทำลายรากขนอย่างถาวร ผลการตอบสนองจะขึ้นกับระยะของเส้นขน หากเป็นเส้นขนในระยะกำลังเจริญเติบโต หรือระยะที่1 จะได้ผลการรักษาดีที่สุด เพราะเป็นขนสีเข้มมีขนาดใหญ่สามารถจับพลังงานได้มากกว่า ขนในระยะอื่นๆ แต่ทั้งนี้การรักษาด้วยเลเซอร์จะทำให้เส้นขนในทุกระยะมีอัตราการงอกที่ช้าลง และบางลงเรื่อยๆ เมื่อยิงเลเซอร์ต่อเนื่องไปประมาณ 4-6 ครั้ง ก็จะสามารถหยุดวงจรการงอกของขนได้อย่างถาวร